Algemene voorwaarden

  • LzG
  • | Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Leraars zonder Grenzen is een Vereniging zonder Winstoogmerk, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Jan De Graefstraat 7 - 2600 Berchem, met ondernemingsnummer: 0462791453 .

Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen ten allen tijde gecontacteerd worden via info@lzg.be.
Bij het gebruik van de website www.lzg.be, verbindt u zich er uitdrukkelijk toe dat u de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard hebt.

VOLLEDIGHEID en JUISTHEID
Leraars zonder Grenzen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website. We doen ons best om zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijke informatie aan te bieden. Garanties op volledigheid, juistheid, begrijpelijkheid, nauwkeurigheid of actualiteit kunnen we helaas niet geven. Leraars zonder Grenzen is een koepelorganisatie en biedt aan elke organisatie ook de mogelijkheid om informatie over hun werking, contactgegevens aan te bieden. Elke partner is zelf verantwoordelijk voor hun bijdragen op onze website. Leraars zonder Grenzen probeert evenwel de inhoud te bewaken, maar kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, fouten of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de informatie op deze website. Indien er zich toch een onjuistheid of onnauwkeurigheid op de website bevindt, kunt u dit altijd melden via info@lzg.be. We doen al het mogelijke om uw vraag of opmerking zo snel mogelijk te behandelen of op te nemen met onze partners.

AANSPRAKELIJKHEID 
Leraars zonder Grenzen kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie van de website of die van haar partners. Deze website kan links of referenties naar andere websites en servers bevatten. LzG heeft geen controle op deze andere servers en kunnen hierdoor geen garanties bieden op de volledigheid of juistheid van de inhoud, op permanente toegankelijkheid, op goede werking van de websites, op het vrijwaren van storingen.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 
Alle gegevens op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, logo's, namen, handelsmerken), zijn eigendom van Leraars zonder Grenzen of van de aangesloten organisaties/partners & vrijwilligers. Deze zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Leraars zonder Grenzen. Tenzij anders vermeld zijn alle teksten en beelden van Leraars zonder Grenzen of de aangesloten partners en hebben wij het auteursrecht erover. Indien anders vermeld is dit in overeenstemming met de eigenaar van de tekst of beeld.

GOOGLE ANALYTICS 
De website www.lzg.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die het cookie opslaat (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Dankzij die informatie weet Google hoe u de website gebruikt, stelt Google rapporten op over de website-activiteit en biedt Google andere diensten aan in verband met website-activiteit en internetgebruik, die in te kijken zijn door de website-exploitanten. Als Google wettelijk verplicht wordt om deze informatie aan derden te verschaffen, mag Google dat doen. Google mag ook informatie verschaffen aan derden die de informatie namens Google verwerken. Hier heeft LzG geen invloed op. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als u niet wilt dat Google cookies gebruikt, kunt u dat weigeren door dit in uw browser de instellingen aan te passen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

COOKIES 
De website www.lzg.be maakt gebruik van “cookies”. Die zorgen ervoor dat bepaalde informatie automatisch bewaard wordt op de harde schijf van uw computer. Dat maakt het voor u gemakkelijker wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. LzG maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld een cookie van google analytics die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Via de meeste internetbrowsers kun je de cookies ook uitschakelen. Wilt u daar meer informatie over? Kijk eens in de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
Leraars zonder Grenzen respecteert de privacy van alle gebruikers op de website www.lzg.be en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft strikt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om te melden dat wij met respect en vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze donateurs, aangesloten organisaties, deelnemers, vrijwilligers en sympathisanten. Wij geven ze niet door aan derden zonder uw persoonlijke toestemming en mensen blijven eigenaar van hun eigen gegevens in onze databank. Uw gegevens worden opgenomen in onze bestanden met het oog op communicatie doeleinden :

  • voor het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen van activiteiten van LzG of haar aangesloten partners zodat we u verder kunnen informeren over onze werking en belangen;
  • voor een correcte verwerking van giften (met het oog op het afleveren van fiscale attesten);
  • voor informatie en sensibilisering van de eigen achterban (rond werking, aanpassingen, …).

Deze doeleinden kunnen ten allen tijde verder uitgebreid worden. Voor de bovengenoemde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verwerken: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail, communicatievoorkeuren, financiële gegevens m.b.t. fiscale attesten. We verbinden ons er toe om geen gevoelige informatie bij te houden. We gebruiken de verzamelde gegevens enkel en alleen voor bovengenoemde doeleinden en waarvoor we de gegevens hebben verkregen. We bewaren ze ook niet langer dan nodig.

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • webhosting;
  • verspreiden van postmailings, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • opslag van onze data.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten. 

Weet u graag over welke gegevens we van u bij LzG beschikken, wilt u gegevens wijzigen, verbeteren of verwijderen?
Aarzel niet om ons te contacteren op: 
info@lzg.be 
Leraars zonder Grenzen
Jan de Graefstraat 7
2600 Berchem

We hebben ondertussen passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben al onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen; we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

KLACHTEN 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGINGEN 
Leraars zonder Grenzen kan steeds haar algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven aanpassen of uitbreiden indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Raadpleeg daarom regelmatig deze algemene voorwaarden om op de hoogte te blijven.