Oye Lena

Het project 'Oye LENA' wil via kleuteronderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden in rurale gebieden, waar de regering amper oog voor heeft, moeten dezelfde kansen krijgen als anderen.

Peru, Zuid-Amerika

Oye LENA's onderwijsproject in Curahuasi bestaat uit drie educatieve deelprojecten: 

  1. Oye INTI WARMA (Quechua voor 'zonnekind') biedt elke voormiddag onderwijs aan op een school voor buitengewoon onderwijs.
  2. Oye NENE (Quechua voor 'klein kind') biedt elke namiddag onderwijs aan voor kleuters, met de nadruk op meisjes, die al dan niet naar reguliere scholen gaan. De kinderen ontvangen een warme maaltijd en er worden op regelmatige basis dokters- en tandartsbezoeken georganiseerd. Omdat we ouderparticipatie en ?betrokkenheid hoog in het vaandel dragen, bieden we workshops aan waarin ouders leren hoe ze hun kind en zijn ontwikkeling elke dag kunnen stimuleren.
  3. Oye YACHAQ (Quechua voor 'zij die leren') komt maandelijks samen met directies en kleuterleerkrachten uit negen kleuterscholen in en rond Curahuasi om onderwijsthema's te behandelen, werkmethodes uit te wisselen, en zo te werken aan beter onderwijs. Samen met de plaatselijke bevolking en de hulp uit het noorden (bedrijven, scholen, individuele bijdrages,..) kunnen we onze doelstellingen verwezenlijken.

Vrijwilligers - stagiairs 

Het project draait vnl. op vrijwilligers en stagiairs. Dit hoeven ook niet perse leerkrachten of studenten aan lerarenopleidingen te zijn aangezien er meerdere taken zijn op het project. (bvb. huishoudelijke taken of veldwerk). 

Daarnaast staat het project ook open voor bvb. fotografen of andere vrijwilligers die voor Oye LENA van betekenis kunnen zijn. Oye LENA screent deze vrijwilligers wel altijd naar de noodzaak van bepaalde taken. Stagiairs en vrijwilligers kunnen - indien ze dit wensen - tegen betaling beroep doen op de logeerfaciliteiten van het project.

Contact

Stefanie Van Erps
oyelena.peru@gmail.com
Shana Berrevoets
oyelena.belgie@gmail.com

Meer over Oye Lena