Jouw project ook aansluiten

Leraars zonder Grenzen staat open om nieuwe projecten te verwelkomen. 

We geven je hieronder een duidelijk overzicht van de criteria waaraan elke organisatie moet voldoen en de procedure die we gebruiken om een project te verwelkomen. 

 

CRITERIA

Er zijn een aantal criteria waaraan een project moet voldoen, vooraleer er een overeenkomst wordt afgesloten. 

De doelstelling(en) van het project sluit(en) aan bij de doelstellingen van LzG

 • ingaan op vragen van leraars in ontwikkelingslanden om hen ter plaatse te begeleiden, zonder onze onderwijsmethodiek of pedagogische visie op te dringen;
 • hulp bieden om tegemoet te komen aan de onderwijskundige, pedagogische en materiële noden die door de leraars gesignaleerd worden;
 • hulp bieden bij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden tussen scholen en aanverwante sectoren;
 • begeleiders vormen en opvolgen;
 • het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken;
 • samen educatieve projecten uitwerken, realiseren, evalueren en bijsturen;
 • didactische hulpmiddelen ontwerpen of aanpassen aan de plaatselijke noden.

Het project moet betrekking hebben op onderwijs, opleiding, vorming, lerarenopleiding, navorming van leraren, organisatie van educatieve parascolaire activiteiten voor kinderen en jongeren en kan zich richten op

 • materiële hulp zoals het bouwen van lokalen en scholen, het aanleggen van infrastructuur;
 • de aankoop van leermiddelen, schooluitrusting, didactisch materiaal;
 • het organiseren van onderwijs, bijscholing, parascolaire activiteiten.

Het project wordt onderbouwd door een langetermijnvisie en is ingebed in de plaatselijke gemeenschap.

 • De geplande duur van het project bedraagt minstens 3 jaar.
 • Het project beoogt uitstraling in de ganse lokale gemeenschap.

Ben je overtuigd dat jouw organisatie voldoet aan bovenstaande criteria? 

Contacteer ons via info@lzg.be en we beginnen graag samen met jou een langdurige samenwerking.

PROCEDURE

Stap 1
De initiatiefnemers van een project nemen eerst contact op met de voorzitter via info@lzg.be. Bij de beslissing om over te gaan tot een screening, vraagt LzG aan het project om 50,00 Euro te storten op IBAN BE11 5230 8007 0848 van Leraars zonder Grenzen als onkostenvergoeding voor de screeningsprocedure.

Stap 2
De voorzitter duidt twee werkende leden van LzG aan die een screeningsgesprek zullen hebben met de initiatiefnemers van het project. Minstens één van de werkende leden is tevens lid van de Raad van Bestuur van LzG. Om dit gesprek voor te bereiden vullen de aanvragers het formulier ‘Infofiche Project’ dat zij op voorhand dienen door te sturen. 

Stap 3
De LzG – screeners maken een afspraak met de initiatiefnemers voor een gesprek waarbij nagegaan wordt of het project beantwoordt aan de criteria van LzG en waarbij ook de wederzijdse engagementen verduidelijkt worden. Daarbij verbindt LzG zich ertoe:

 • Steun te verlenen aan de Noord- en Zuidwerking van de andere partij.
 • LzG draagt bij tot de promotie en naambekendheid van de andere partij via o.a. de LzG site en de Nieuwsbrief.
 • LzG geeft de andere partij de mogelijkheid artikels aan te bieden ter publicatie in de Nieuwsbrief van LzG of acties aan te kondigen via de site.
 • LzG speelt een bemiddelingsfunctie tussen de andere partij en kandiderende vrijwilligers of stagiairs.
 • LzG brengt de andere partij in contact met andere projecten om expertise te delen of te verwerven.
 • LzG ondersteunt het ontwerpen en/of aanpassen en uitwisselen van didactische middelen en methodes.
 • LzG biedt de andere partij de mogelijkheid items te agenderen op zijn raden van bestuur of voor zijn Algemene Vergadering.
 • LzG reikt – tot zover de vereniging daartoe de erkenning blijft behouden – fiscale attesten uit aan donoren van de andere partij en rekent daartoe een kostenvergoeding van 5% aan.
 • De belangen van de aangesloten projecten te verdedigen op de onderscheiden Vlaamse, federale en internationale beleidsniveaus.

De andere partij verbindt zich ertoe:

 • Minimaal 1 vertegenwoordiger aan te duiden die als lid van LzG deelneemt aan de Algemene Vergadering van LzG.
 • Indien via LzG fiscale attesten werden uitgereikt aan zijn donoren, een financiële verantwoording af te leggen van deze giften alsook een activiteitenverslag van zijn werking voor te leggen en dit telkens uiterlijk op 15 februari.
 • Indien via LzG geen fiscale attesten werden uitgereikt, een activiteitenverslag voor te leggen van zijn werking.
 • Verworven expertise te delen met andere aangesloten projecten.
 • Op publicaties de aansluiting bij LzG te vermelden, dit o.a. via het LzG-logo.

Stap 4
De LzG-vertegenwoordigers brengen verslag uit op de eerstvolgende vergadering van de RvB en formuleren een gemotiveerd advies. Het is de RvB van LzG die de uiteindelijke beslissing neemt om al dan niet een overeenkomst af te sluiten. Zowel bij een positieve als bij een negatieve beslissing worden de initiatiefnemers op de hoogte gesteld van de motieven die leidden tot het besluit. Deze informatie kan van nut zijn in het verdere management van het project. Bij een positief besluit, tekenen beide partijen het document ‘Samenwerkingsovereenkomst’ en vult de partner ook het document ‘Administratieve projectfiche’ in. De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Ontbindende voorwaarde is de vaststelling door de Raad van Bestuur van LzG dat

 • de andere partij zich onttrekt aan de aangegane verbintenissen
 • de projectwerking van de andere partij is opgehouden of niet meer beantwoordt aan de aansluitingscriteria van LzG

Heb je nog vragen bij bovenstaande criteria en/of procedure? 
Stuur ons een mailtje of neem telefonisch contact op via +32 468 57 08 22. 

We helpen je graag verder met alle vragen.